Statuten & ondersteuningsplan

Bestuurlijke inrichting van SWV VO Groningen Stad:

Ondersteuningsplan:

Ondersteuningsplan 2019-2023 SWV VO Groningen Stad

Hieronder de bijlagen bij het ondersteuningsplan. In het plan wordt naar onderstaande bijlagen verwezen.

Bijlagen:

 1. bijlage 0.1 – afkortingen en begrippenlijst
 2. bijlage 0.2 – lijst bijlagen ondersteuningsplan 2023-2027
 3. bijlage 0.3 – samenvatting ondersteuningsplan 2023-2027
 4. bijlage 1.1 – kernvisie en verdieping en uitwerking visie
 5. bijlage 1.2 – routekaart naar inclusiever onderwijs
 6. bijlage 1.3 – bestuurlijke kadernota 2022 Op weg naar Inclusiever onderwijs
 7. bijlage 1.4 – format schoolplan Op weg naar Inclusiever onderwijs
 8. bijlage 2.1 – organisatie en bestuur
 9. bijlage 2.2 – kengetallen SWV VO Groningen Stad
 10. bijlage 2.3 – privacy en gegevensbescherming
 11. bijlage 3.1 – toekomstplan O3M Noord-Nederland
 12. bijlage 3.2 – handreiking TLV routes
 13. bijlage 3.3 – handreiking voor VO scholen OPP en TLV PrO
 14. bijlage 3.4 – informatie en samenwerking Visio cluster 1
 15. bijlage 3.5 – informatie en samenwerking Kentalis cluster 2
 16. bijlage 4.1 – basisondersteuning vs extra ondersteuning
 17. bijlage 4.2 – brochure ECT SWV VO Groningen Stad
 18. bijlage 4.3 – Thuiszitterspact 2.0 – 2021-2024
 19. bijlage 4.4 – evaluatie 2de jaar Thuiszitterspact 2.0 januari 2023
 20. bijlage 4.5 – matrix maatwerkvoorzieningen
 21. bijlage 4.6 – uitwerking 25 verbetermaatregelen SWV VO Stad 2022
 22. bijlage 4.7 – richtinggevend beleid verwijderen
 23. bijlage 5.1 – meerjarenbegroting SWV 2023-2027
 24. bijlage 5.2 – financiële toelichting bij meerjarenbegroting 2023-2027
 25. bijlage 5.3 – memo bekostiging Particulier Onderwijs
 26. bijlage 5.4 – format individueel arrangement
 27. bijlage 5.5 – memo vergoedingen en kosten verwijzingen – SWV VO Stad
 28. bijlage 5.6 – procuratieschema
 29. bijlage 6.1 – propositie Een sterke basis door krachtige samenwerking
 30. bijlage 6.2 – taak- en rolverdeling ondersteuning onderwijs (AOJ-VO) 2021
 31. bijlage 6.3 – stappenplan suïcidepreventie
 32. bijlage 7.1 – brochure Passend Onderwijs voor ouders VO
 33. bijlage 7.2 – contactadressen externe informatiebronnen voor ouders
 34. bijlage 7.3 – memo monitor eigenaarschap OPP juni 2022
 35. bijlage 8.1 – kwaliteitszorg – doelen – eisen – CIIO-maatstaf
 36. bijlage 8.2 – verantwoorden
 37. bijlage 8.3 – cyclus verantwoording
 38. bijlage 8.4 – kwaliteitskalender SWV VO Groningen Stad nov 2022
 39. bijlage 8.5 – audits en collegiale visitatie SWV Stad & Ommelanden
 40. bijlage 8.6 – vierjarenmatrix CIIO en thema’s OP 2023-2027