Links

Nadere informatie specifiek voor ouders/verzorgers
De school is de belangrijkste informatiebron is als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met uw kind en vervult daarmee een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.
Op de website van het Ministerie van OCW vindt u een aparte pagina met veel gestelde vragen over Passend Onderwijs.

Ook via Balans vindt u meer informatie over Passend Onderwijs: https://www.balansdigitaal.nl/.
Balans is een vereniging voor ouders die werkt aan de versterking van de positie van ouders van jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.

In bijlage 7.2 bij het ondersteuningsplan is uitgebreide informatie te vinden over externe instanties betrokken bij ondersteuning aan leerlingen.