Info voor ouder & leerling

Informatie voor ouders over Passend Onderwijs

In deze brochure wordt zoveel mogelijk antwoord gegeven op vragen die ouders hebben over Passend Onderwijs op het voortgezet onderwijs. Vragen die aan de orde komen zijn o.a.:

  • Wat is Passend Onderwijs?
  • Wat voor hulp kan ik als ouder van een school verwachten?
  • Hoe werk ik als ouder goed samen met school?
  • Welke informatie moet ik delen met school? En school met mij?
  • Wat als mijn kind jeugdhulp nodig heeft op school?

Via deze link vindt u:

  • de Engelstalige versie van deze brochure;
  • de Nederlandse versie voor leerlingen;
  • en de uitlegvideo Passend Onderwijs.

Overstap van basis- naar voortgezet onderwijs

Aanmelding en toelating VO

Hieronder vindt u het beleid in de provincie Groningen ten behoeve van de aanmelding voor het voortgezet onderwijs (VO) voor het volgende schooljaar. Het beleid is tot stand gekomen in onderling overleg tussen het PO en VO in de gehele provincie. Dat betekent voor ouders dat aanmelding op alle VO scholen in de provincie op dezelfde wijze geschiedt.

Ondersteuningsroutes in het Voortgezet Onderwijs

In dit schema ziet u hoe de routes m.b.t. de ondersteuning op de scholen normaliter werken. Er is ook in opgenomen met wie de scholen samenwerken om de ondersteuning vorm te geven. Belangrijk is het om te weten dat scholen pas contact met externen opnemen nadat er toestemming aan de ouder is gevraagd.

We willen zoveel mogelijk samenwerken met de ouder en de jongere. Niet praten over, maar mét. In een enkel geval komt die samenwerking met de ouder niet tot stand. Dan is het goed om te weten dat de school de toestemming van ouders niet per se nodig om expertise van het SWV in te schakelen. Zo is in de wet passend onderwijs expliciet geregeld dat er geen toestemming van ouders nodig is voor het beantwoorden van adviesvragen vanuit de school, het aanvragen van arrangementen en het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs. De school mag deze aanvragen dus bij het SWV doen, zodat school de wettelijke zorgplichttaak kan vervullen. De procedures rond de TLV staan op de portal, onder de button ‘Commissie van Advies’.

Expertise- & consultatieteam (ECT)

Het ECT kan ondersteuning bieden bij de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs door de basisschool en/of door de ouder(s) onafhankelijk te adviseren bij de toelating tot het VO als het gaat om de ondersteuning op de scholen in het VO. Ouders van nieuwe leerlingen benaderen bij voorkeur de school, maar kunnen in voorkomend geval de ouderondersteuner bereiken via het LOS (Leerling- & Oudersteunpunt): steunpunt@swv-vo2001.nl of via het mailadres van het expertiseteam: ect@swv-vo2001.nl.
Ouders van zittende leerlingen in het VO kunnen het ECT inschakelen voor onafhankelijke ondersteuning. In de brochure ECT leest u hier meer over.

Passend Onderwijs & Visio en Kentalis (cluster 1 en 2)

Wanneer blijkt dat een leerling op grond van zijn of haar visuele of auditieve beperking recht heeft op extra ondersteuning wordt de samenwerking met Visio (cluster 1) of Kentalis (cluster 2) gezocht. Visio is gespecialiseerd in onderwijs aan (en begeleiding van) leerlingen die slechtziend of blind zijn. Kentalis heeft veel expertise op het gebied van leerlingen die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Afhankelijk van de zwaarte van de benodigde ondersteuning kan een leerling ambulant worden begeleid in het regulier voortgezet onderwijs of de leerling kan worden toegelaten tot een school voor speciaal onderwijs binnen cluster 1 of 2.

Standpunt samenwerkingsverband t.a.v. Particulier Onderwijs

In de bijlage een uitgebreide toelichting op het standpunt van het samenwerkingsverband om Particulier Onderwijs niet te vergoeden.