Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) oefent binnen de vereniging vanuit maatschappelijk perspectief toezicht uit op het functioneren van het samenwerkingsverband en van de bestuurder. De RvT bestaat uit drie onafhankelijke leden waaronder één lid op voordracht van de ondersteuningsplanraad (OPR). Met ‘onafhankelijk’ wordt bedoeld dat de leden van de RvT geen relatie en/of belangen hebben met de bij het samenwerkingsverband aangesloten schoolbesturen en/of personeel van het samenwerkingsverband. De RvT vervult tevens de werkgeversrol jegens de directeur-bestuurder en is diens klankbord.

De RvT bestaat uit:
– Henk Berends – voorzitter
– Els de Ruijter – secretaris
– Henk Jan Mollema – lid

Contact met de RvT verloopt via de secretaris, Els de Ruijter:  ederuijter56@outlook.com