Praktijkgericht onderzoek inzet ondersteuningsarrangementen

In dit rapport worden de uitkomsten van een praktijkgericht onderzoek gepresenteerd dat uitgevoerd is binnen SwV VO Groningen Stad. Het SwV heeft zich de afgelopen jaren onder andere beziggehouden met vragen die betrekking hebben op de toewijzing van en ondersteuning aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. De procedure is er op gericht een toewijzing te hanteren die werkbaar is voor de praktijk, en waarmee de juiste ondersteuning geboden kan worden aan leerlingen die dit nodig hebben. Deze publicatie maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gefinancierde onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs.

Het definitieve onderzoeksrapport van de RuG vindt u hier.