Expertise- en consultatieteam

Doelstelling van het ECT is de school ondersteunen bij de kwaliteitszorg op het gebied van de ondersteuning. Ook kan het ECT ondersteuning bieden bij de overstap PO-VO door de PO school en/of ouders onafhankelijk te adviseren bij de toelating tot het VO. Ouders van (nieuwe) leerlingen benaderen bij voorkeur de school maar kunnen in voorkomend geval de onafhankelijk ouderondersteuner bereiken via: ect@swv-vo2001.nl

Zie ook de brochure ECT.