Ouder/verzorger/leerling

Heeft u als ouder/verzorger na het lezen van de informatie op de website nog een vraag aan het samenwerkingsverband, dan kunt u deze stellen via het contactformulier.
Controleer altijd of uw browser een beveiligde verbinding heeft met swvweb.nl als u het contactformulier invult.

 

Overstap van basis- naar voortgezet onderwijs

Aanmelding en toelating VO

Hieronder het beleid en de procedures in de provincie Groningen ten behoeve van de aanmelding VO voor het volgende schooljaar. Het beleid en de procedures zijn tot stand gekomen in onderling overleg tussen het PO en VO in de gehele provincie. Dat betekent voor ouders dat aanmelding op alle VO scholen in de provincie op dezelfde wijze geschiedt.

Ondersteuningsroutes in het Voortgezet Onderwijs

In dit schema ziet u hoe de routes m.b.t. de ondersteuning op de scholen normaliter werken. Er is ook in opgenomen met wie de scholen samenwerken om de ondersteuning vorm te geven. Belangrijk is het om te weten dat scholen pas contact met externen opnemen nadat er toestemming aan de ouder is gevraagd.

De school heeft de toestemming van ouders niet per se nodig om een consulent van het SWV in te schakelen. In de wet passend onderwijs is expliciet geregeld dat er geen toestemming van ouders nodig is voor het beantwoorden van adviesvragen vanuit de school, het aanvragen van arrangementen en het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs. De school mag deze aanvragen dus bij het SWV doen, zodat school de wettelijke zorgplichttaak kan vervullen. De procedures rond de TLV staan op de portal, onder de button ‘Commissie van Advies’.
En al is toestemming niet noodzakelijk, we trachten dergelijke stappen altijd met medeweten van, en zo mogelijk samen met, ouders te zetten. Ouders kunnen altijd hun zienswijze geven en die wordt ook opgenomen in het leerlingdossier.

Onderwijszorgconsulenten

Er zijn onderwijszorgconsulenten beschikbaar voor ouders en scholen die problemen ervaren bij het ontwikkelen van een onderwijszorgarrangement voor een individuele leerling. Het gaat om leerlingen voor wie zorg op school voorwaardelijk is voor het kunnen volgen van onderwijs. De onderwijszorgconsulenten zijn beschikbaar voor knelpunten bij onderwijszorgarrangementen waarbij sprake is van een zorgindicatie uit de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet. Via deze link komt u op de website van de onderwijszorgconsulenten.

Expertise- & consultatieteam (ECT)

Het ECT kan ondersteuning bieden bij de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs door de basisschool en/of ouder(s) onafhankelijk te adviseren bij de toelating tot het VO als het gaat om de ondersteuning op de scholen in het VO. Ouders van nieuwe leerlingen benaderen bij voorkeur de school, maar kunnen in voorkomend geval de ouderondersteuner bereiken via: ect@swv-vo2001.nl
Ouders van zittende leerlingen in het VO kunnen het ECT inschakelen voor onafhankelijke ondersteuning. In de brochure ECT leest u hier meer over.

Passend Onderwijs & Visio en Kentalis (cluster 1 en 2)

Wanneer blijkt dat een leerling op grond van zijn of haar visuele of auditieve beperking recht heeft op extra ondersteuning wordt de samenwerking met Visio (cluster 1) of Kentalis (cluster 2) gezocht. Visio is gespecialiseerd in onderwijs aan (en begeleiding van) leerlingen die slechtziend of blind zijn. Kentalis heeft veel expertise op het gebied van leerlingen die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Afhankelijk van de zwaarte van de benodigde ondersteuning kan een leerling ambulant worden begeleid in het regulier voortgezet onderwijs of de leerling kan worden toegelaten tot een school voor speciaal onderwijs binnen cluster 1 of 2.

Standpunt samenwerkingsverband t.a.v. Particulier Onderwijs

In de bijlage een uitgebreide toelichting op het standpunt van het samenwerkingsverband om Particulier Onderwijs niet te vergoeden.