Ouders/verzorgers/leerlingen

Overstap PO-VO

Aanmelding en toelating VO voor 2018-2019 in het schooljaar 2017-2018

Hieronder het beleid en de procedures voor de aanmelding bij het VO in de stad Groningen, Haren en Zuidlaren in het schooljaar 2017-2018. Het beleid en de procedures zijn tot stand gekomen in onderling overleg tussen het PO en VO in de regio Groningen.

Ondersteuningsroutes in het Voortgezet Onderwijs

In dit schema ziet u hoe de routes m.b.t. de ondersteuning op de scholen normaliter werken. Er is ook in opgenomen met wie de scholen samenwerken om de ondersteuning vorm te geven. Belangrijk is het om te weten dat scholen pas contact met externen opnemen nadat er toestemming aan de ouder is gevraagd.

De school heeft de toestemming van ouders niet nodig om een consulent van het SwV in te schakelen. In de wet passend onderwijs is expliciet geregeld dat er geen toestemming van ouders nodig is voor het beantwoorden van adviesvragen vanuit de school, aanvragen van arrangementen en aanvragen van TLV. De ouders mogen namelijk de school namelijk niet blokkeren in het vervullen van de wettelijke zorgplichttaak. En dat is breder dan de TLV aanvragen zoals de ouders veronderstellen. Zorgplicht gaat ook om het bieden van een passend ondersteuningsaanbod; dat kan betekenen dat de school hulp en advies van het SwV nodig heeft. Het is altijd gewenst om dit soort stappen met medeweten van, en zo mogelijk samen met ouders te zetten. In dit geval is het zorgvuldig dat de zienswijze van de ouders wordt opgenomen in het leerlingendossier.

Expertise- & consultatie team (ECT)

Het ECT kan ondersteuning bieden bij de overstap PO-VO door de PO school en/of ouders onafhankelijk te adviseren bij de toelating tot het VO als het gaat om de ondersteuning op de scholen in het VO. Ouders van nieuwe leerlingen benaderen bij voorkeur de school maar kunnen in voorkomend geval de ouderondersteuner bereiken via: ect@swv-vo2001.nl
Ouders van zittende leerlingen in het VO kunnen het ECT inschakelen voor onafhankelijke ondersteuning. In de Brochure ECT leest u hier meer over.

Onderwijszorgconsulenten

Er zijn onderwijszorgconsulenten beschikbaar voor ouders en scholen die problemen ervaren bij het ontwikkelen van een onderwijszorgarrangement voor een individuele leerling. Het gaat om leerlingen voor wie zorg op school voorwaardelijk is voor het kunnen volgen van onderwijs. De onderwijszorgconsulenten zijn beschikbaar voor knelpunten bij onderwijszorgarrangementen waarbij sprake is van een zorgindicatie uit de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet. Via deze link komt u op de website van de onderwijszorgconsulenten.

Passend Onderwijs en Kentalis (cluster 2)

Passend Onderwijs betekent dat het onderwijs ook voor dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met spraak/taal moeilijkheden wordt aangepast. Kentalis is de organisatie die zich in onze regio actief voor deze doelgroep inzet en die dat graag in nauwe samenwerking met het regulier onderwijs doet. In dit filmpje worden de aanpassingen uiteengezet.