Bestuursverslag 2019

Het bestuursverslag incl. de jaarrekening over het kalenderjaar 2019 van SWV VO Groningen Stad vindt u hier. Het is in de ALV van mei 2020 aan de orde geweest en de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht hebben er goedkeuring aan verleend. Het jaarverslag is tevens ter kennisname aangeboden aan de Ondersteuningsplanraad (OPR) en de Medezeggenschapsraad personeel (MR-p) als vertegenwoordigende medezeggenschapsorganen.